Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 Vedenie spoločnosti GOHR s.r.o., v súlade so Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. si dáva za cieľ:

 • zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia,
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP aby viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci,
 • v záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy ako aj presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov,
 • plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov,
 • v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti,
 • vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi,
 • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce,
 • kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP,
 • poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, vyčleniť prostriedky na program realizácie politiky BOZP,
 • bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami, pričom všetci zamestnanci, ktorým sú tieto prostriedky pridelené, ich musia v práci používať,
 • vytvárať podmienky BOZP pre spoluprácu s dodávateľmi prác,
 • informovať zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách,

umožniť zamestnancom a dodávateľom prác vyjadriť sa k problematike BOZP.

Spoločnosť GOHR, s.r.o. vlastní oprávnenia pre výrobu a opravu tlakových zariadení vydaných  spoločnosťou Technická inšpekcia a.s.

Oprávnenie TZ tlakové – výroba

Oprávnenie TZ tlakové – opravy

Integrovaná politika