Obnova strojového parku v r. 2015

  „Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 
Miesto realizácie projektu: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o. zavádzaním nových inovatívnych technológií
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti GOHR, s.r.o. pomocou nákupu inovatívnej technológie do výroby ťažkých oceľových konštrukcií s dôrazom na podporu zamestnanosti mladých.

Špecifické ciele:

·         Inovácia 4 výrobných postupov pomocou modernizácie strojárenských a hutníckych výrobkov

·         Nákup 4 inovatívnych výrobných technológií

·         Udržanie pôvodných pracovných miest

·         Vytvorenie 8 nových pracovných miest pre mladých

·         Rozšírenie výroby o nové výrobky

·         Zefektívnenie výrobného procesu

·         Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a to nárastom tržieb a pridanej hodnoty

Východiskový stav: obstaranie 4 zariadení na výrazné zvýšenie inovatívnej úrovne výrobného procesu výroby ťažkých oceľových konštrukcií v spoločnosti GOHR, s.r.o., ktorá zároveň realizáciou projektu plánuje vytvoriť 8 nových pracovných miest pre mladých.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ spoločnosť GOHR, s.r.o. zakúpila 4 inovatívne výrobné technológie a vytvorila 8 nových pracovných miest.

Názov a sídlo prijímateľa: GOHR, s.r.o.
Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Dátum začatia realizácie projektu: 12.06.2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 31.10.2015
Logo operačného programu:  
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 444 700,00 €
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).  CNC sústružnícke obrábacie centrum

Horizontálna CNC vyvrtávačka

3osé CNC frézovacie vertikálne centrum

CNC hydraulický ohrňovací lis

Správa GOHR, s.r.o. ukončenie projektu EÚ