Systém manažérstva kvality

V oblasti systémovej certifikácie spoločnosť GOHR, s.r.o. Veľký Šariš má vybudovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality – SMK. SMK má spoločnosť GOHR, s.r.o. certifikovaný od roku 2007. V súčasnosti certifikáciu SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2016 zabezpečuje v spolupráci s certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava.

Predmetom certifikácie je:

 • výroba ťažkých oceľových konštrukcií vrátane konštrukcií pre oblasť inžinierskych a vodohospodárskych stavieb
 • výroba a oprava technických zariadení tlakových

Oblasť platnosti SMK v organizácii:

 • pre oblasť podnikania spoločnosti GOHR, s.r.o. – pozri predmet certifikácie,
 • na činnosť, ktorá je predmetom certifikácie a na ktorej sa podieľajú všetci zamestnanci organizácie,
 • pre procesy – zverejnené v Mape procesov,
 • pre produkty – zákazky, pre lokality – administratívne a výrobné priestory,
 • pre miesta výkonu práce.

Zámerom organizácie je trvalo uplatňovať vybudovaný SMK na štandardnej svetovej úrovni v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001.

Záväzok manažmentu

Vedenie, ktoré je tvorené konateľom a spolumajiteľmi spoločnosti, poskytuje dôkazy o svojej osobnej angažovanosti a aktivite k rozvíjaniu a uplatňovaniu SMK a k neustálemu zlepšovaniu jeho efektivity:

 • zverejňovaním vo vnútri organizácie, že je dôležité plniť požiadavky zákazníka, rovnako ako právne požiadavky a požiadavky predpisov,
 • stanovením integrovanej politiky  a zaistením jej akceptovateľnosti tým, že sú stanovené ciele kvality, ktoré sú integrované v cieľoch integrovaného manažérskeho systému,
 • vykonávaním preskúmania manažmentom,
 • zaisťovaním dostupnosti zdrojov potrebných k efektívnemu fungovaniu a zlepšovaniu SMK.

Vrcholové vedenie sa zaväzuje podporovať stanovenú integrovanú politiku a ciele integrovaného manažérskeho systému.

Zameranie sa na zákazníka

a) Vedenie si je vedomé, že je závislé na svojich zákazníkoch, a preto sa snaží plne porozumieť ich súčasným i budúcim potrebám a venovať im dlhodobú starostlivosť;

b) Vedenie zaisťuje, aby boli stanovené požiadavky zákazníka a aby boli plnené s cieľom zvyšovať jeho spokojnosť.

 

Certifikát STN EN ISO 9001:2016

Integrovaná politika