Zníženie energetickej náročnosti budov v r. 2019

Spoločnosti GOHR, s.r.o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR s.r.o.“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N979 bola podpísaná dňa 09.07.2019, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 12.07.2019 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 13.07.2019.

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy pri prevádzke výrobnej budovy žiadateľa prostredníctvom kombinácie vybraných investičných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu. Predmetom projektu je realizácia troch opatrení týkajúcich sa zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy a výmeny okien a dverí. Pre zlepšenie úspory energie bude zrekonštruovaný a zmodernizovaný systém osvetlenia prostredníctvom výmeny svietidiel a úsporných žiaroviek tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia v priemyselnej budove. Realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Výrobná budova dosiahne vplyvom realizácie projektu zníženie spotreby elektriny na osvetlenie reálne o 78,8 % a na vykurovaní je možné ušetriť až 66,5 %. Zároveň sa vykonanými opatreniami znížia náklady na energie na prevádzku predmetnej budovy vo výške viac ako 11 000 Eur ročne. Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 46,85 t ekviv. CO2/rok.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                   12/2017

Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu:             03/2021

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu  169 411,76 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 144 000,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti