Systém environmentálneho manažérstva

Spoločnosť GOHR s.r.o. sa po dlhom aktívnom snažení v oblasti environmentálnej politiky rozhodla získať certifikáciu STN EN ISO 14001:2016 čo sa jej ku dňu 02.05.2018 aj podarilo. 
ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS) – t.j. systému, podľa ktorého firma riadi svoj vplyv na životné prostredie. Poslaním normy ISO 14001, ktorá bola prijatá Medzinárodným združením pre štandardizáciu (International Organization for Standardization – ISO) v roku 1996, je integrovať EMS do kľúčových oblastí firemného manažmentu.

Implementácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 
Tým, že sa firma GOHR s.r.o., rozhodla získať certifikát osvedčujúci súlad (zhodu) s požiadavkami normy ISO 14001, rozhodla sa zároveň vytvoriť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a neustále zlepšovať jeho efektívnosť. Podstatou úspešného zavedenia systému environmentálneho manažérstva je identifikovať tzv. environmentálne aspekty, teda prvky činností, výrobkov alebo poskytovaných služieb, ktoré za určitých okolností pôsobia negatívne na životné prostredie. Keďže je strojárstvo ekologicky veľmi kritická časť hospodárstva, je potrebné aplikovať túto celosvetovo uznávanú normu v plnom rozsahu, k čomu sa firma GOHR s.r.o. získaním tohto certifikátu zaviazala.

Medzinárodná platnosť 
Normy radu ISO sú medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do svojich národných noriem. Rovnako to teda platí pre normu ISO 14001, ktorú v slovenskej legislatíve poznáme ako STN EN ISO 14001 a má úplne rovnaké znenie a požiadavky.  Z toho vyplýva, že táto norma je platná tak na Slovensku ako aj v medzinárodnom rozsahu. 

Certifikát STN EN ISO 14001:2016

Tento certifikát bol získaný integrovaným auditom spolu s certifikátom STN 45001