Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť GOHR s.r.o. bola dňom 02.05.2018 certifikovaná podľa normy STN OHSAS 18001:2009 čím spĺňa špecifikované požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Počas kontrolného auditu v roku 2020 spoločnosť GOHR s.r.o. zvládla prechod na novú normu STN ISO 45001:2019. Podstatou tohto systému je stanovenie kľúčových rizikových faktorov a spôsobu ich ovplyvnenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v celej plošnej pôsobnosti organizácie.

Prínos normy STN ISO 45001 
Zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prináša do organizácie viacero výhod, je dôkazom toho, že organizácia má záujem o svojich pracovníkov, čo je pozitívnym signálom jednak pre klientov ako aj pre súčasných aj potenciálnych zamestnancov. Pre organizáciu to znamená zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, zlepšenie podnikovej kultúry, zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov, zlepšenie pracovných podmienok a tiež minimalizáciu pracovných úrazov a chorôb z povolania. Firma GOHR s.r.o. týmto zároveň preukazuje, že jej výrobky alebo služby sú realizované za definovaných pracovných podmienok z hľadiska BOZP.

Medzinárodná platnosť 
Norma ISO 45001 bola vytvorená medzinárodnými akreditačnými organizáciami, registrovanými certifikačnými orgánmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Preklad v slovenskom jazyku normy STN ISO 45001 má úplne rovnaké znenie a požiadavky a to znamená, že norma STN ISO 45001 má medzinárodnú platnosť.

Certifikát ISO 45001

Tento certifikát bol získaný integrovaným auditom spolu s certifikátom STN EN ISO 14001

Oprávnenie TZ tlakové – výroba

Oprávnenie TZ tlakové – opravy

Integrovaná politika